Wanneer zoek je een advocaat handelsrecht?

Veel mensen zoeken in de zoekmachines op ‘advocaat handelsrecht‘ en dan wordt je vervolgens als gespecialiseerd advocaat zeer vaak geraadpleegd door particulieren en handelaren die een geschil hebben met een handelaar die een factuur heeft opgestuurd aan de particulier of handelaar waarmee deze het niet eens is…

Wat is nu de rol en de waarde van een factuur?

De factuur is een document “post factum”: het wordt eenzijdig opgesteld door één van de partijen na de contractsluiting. Je kan je derhalve de vraag stellen wat de bewijskracht is van een dergelijk document.

Bij de beknopte bespreking van deze topic dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de factuur welke wordt overgemaakt aan een handelaar of aan een particulier.

Heeft de factuur betrekking op een handelskoop waarbij de ene handelaar een factuur overmaakt aan een andere handelaar dan levert de aanvaarding van de factuur door de koper-handelaar het wettelijk bewijs van het bestaan van de overeenkomst op, zoals die blijkt uit de vermeldingen van de factuur.

De grondslag voor deze bewijskracht is te vinden in het eertijdse artikel 25, 2e lid van het Wetboek van Koophandel: “de kopen en verkopen kunnen bewezen worden door middel van een aanvaarde factuur onverminderd de andere bewijsmiddelen die door de wetten op de koophandel zijn toegelaten”.

Krachtens deze bepaling wordt de aanvaarde factuur geachte de getrouwe weergave te zijn van de overeenkomst die tussen de partij tot stand gekomen is.

Zij levert het bewijs op van het bestaan van de overeenkomst en van het voorwerp van de overeenkomst zoals die uit de bepalingen van de factuur blijken (prijs, beschrijving van de koopwaar over de prestaties, enzovoort).

Heeft de factuur nu geen betrekking op een handelskoop, waarbij de factuur door een handelaar wordt overgemaakt aan een particulier/koper niet-handelaar dan levert de aanvaarde factuur niet het volledig bewijs op van de overeenkomst.

Nochtans is de aanvaarding van de factuur door een koper niet-handelaar niet zonder enige betekenis. Het niet protesteren van een factuur door de koper niet-handelaar kan in sommige gevallen beschouwd worden als een buitengerechtelijke bekentenis of als een uitvoeringshandeling van de overeenkomst.

Ten aanzien van een koper niet-handelaar zal de rechtbank evenwel minder snel oordelen tot het bestaan van een stilzwijgende aanvaarding van de factuur.

De vraag die zich stelt is derhalve vanaf wanneer er sprake is van een aanvaarding van een factuur.

De aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn: 

Een uitdrukkelijke aanvaarding kan bijvoorbeeld blijken uit de ondertekening voor akkoord van de factuur, door een brief waarin de koper de goede ontvangst van de factuur meldt of uit enig ander geschrift.

De stilzwijgende en impliciete aanvaarding levert iets meer problemen op gezien de rechtbank alsdan moet gaan oordelen of uit het geheel van de omstandigheden kan afgeleid worden of er al dan niet sprake is van een effectieve aanvaarding.

 

Nogmaals:

Handelaren die een factuur ontvangen en deze niet protesteren worden geacht deze factuur te aanvaarden met als gevolg dat deze factuur onherroepelijk dient betaald te worden.

Het is derhalve zeer belangrijk voor een handelaar die een factuur ontvangt waarmee hij niet eens is dat hij deze factuur schriftelijk protesteert en op zeer duidelijke en uitvoerige wijze meedeelt waarom hij de factuur niet kan aanvaarden.

De handelaar heeft derhalve de verplichting om een onjuiste factuur te protesteren

Particulieren/niet-handelaren die een factuur ontvangen en deze niet protesteren worden niet automatisch geacht deze factuur te aanvaarden. Het bestaan van een overeenkomst kan tegenover een particulier/niet handelaar in beginsel derhalve niet bewezen worden door het inroepen van het stilzwijgen door de particulier bij de ontvangst van de factuur.

Ook voor particulieren raad ik evenwel aan dat ze bij ontvangst van factuur waarmee ze het niet eens zijn, de overige contractspartij hiervan schriftelijk in kennis zouden stellen door middel van een schriftelijk protest.

Het al dan niet protesteren van een ontvangen factuur en de inhoud van het protest zullen derhalve doorslaggevend zijn bij de beoordeling van een geschil voor de rechtbank.

Advocaat met dossierkennis moet ook uw pleitadvocaat zijn

Advocaat handelsrecht

Als ondernemer denk je regelmatig:’Zal ik hiervoor een advocaat inschakelen?’ Het is bijzonder frustrerend en tijdrovend om protest aan te tekenen wanneer je een factuur ontvangt van een leverancier die niet juist is. Zeker wanneer deze het protest niet aanvaardt.  Dan wordt je verplicht om een advocaat handelsrecht te raadplegen. Aangezien advocaten niet voor niets werken is het raadzaam om te kijken wie het meest efficiënt werkt. De praktijk laat zien dat een officieel protest door een brief van een advocaat meer impact heeft. De leverancier begrijpt dat je het serieus meent. Dus geen flauwekul meer, want het wordt nu serieus. In dergelijke gevallen weet de leverancier dat bij een volgende keer het niet wordt geaccepteerd.

In de regio Turnhout zijn een aantal vooruistrevende advocaten aan de gang die allen opteren voor optimale efficiëntie. Dit wordt bereikt door extreem te automatiseren en dossiers online beschikbaar te maken voor klanten. Hierdoor hoeft er niet onnodig gecommuniceerd te worden, omdat de klant alles zelf in zijn of haar tempo kan bekijken.

Maar een handelsrecht advocaat kan veel meer voor u betekenen: Hij kan u helpen met het invorderen van facturen bij wanbetaling. Hij kan overeenkomsten opstellen of aanpassen zoals algemene- en bijzondere verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden, maar ook algemene betalingsvoorwaarden. Handelscontracten waarbij de door u gemaakte afspraken worden vastgelegd op papier. Deze zijn zeer uiteenlopend van handelshuurs, concessieovereenkomsten, franchise, leasing en zo verder. Ook in faillissmentprocedures is het praktisch om de advocaat in te schakelen.

Het is voor u het meest voordelig om altijd te werken met hetzelfde advocatenkantoor. Deze kennen uw organisatie, maar ook u de ondernemer. Op deze manier groeit er een band en wanneer er gepleit moet worden voor de rechtbank is er een extra stukje vuur.

Het is namelijk in het belang dat uw zaken goed worden behartigd. U bent tenslotte degene die de erelonen betaalt. Het is de nieuwe generatie advocaten die hard werken en dagelijks bezig zijn om de advocatuur te moderniseren. Niet zozeer aan de balie, maar wel waar het gaat om efficiënt werken. Efficiënt werken is de mogelijkheid om te groeien met een minimum aan kosten. Ook een advocaat moet aan het einde van de maand de rekening kunnen betalen.

Hoe herkent u een goede advocaat?
Wat zijn de kenmerken van een goede advocaat? Deze moet tijd voor u maken in zijn of haar agenda. Dus niet maar even vrijblijvend langs komen. U wilt dat de advocaat de tijd voor u neemt, luistert, meedenkt met u en meerdere oplossingen aandraagt als deze er zijn. In overleg met u kan voor een bepaalde strategie worden gekozen. Door de voor- en nadelen te kennen is het voor u mogelijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Een advocaat bekijkt uw dossier zakelijk, waar voor u vaak de emotie van de dag meespeelt. Dit is niet alleen prettig voor u, maar ook bij de Rechtbank redeneert men zakelijk. Het is daar dat de zaak bepleit moet worden. Gelijk hebben en het recht aan uw zijde is een ding, maar de rechter moet die ook zo zien. Daarom is het heel belangrijk dat de advocaat die uw dossier in behandeling heeft ook uw pleitadvocaat is.